Sep
13
2018
การวัดสีถุงมือยาง ตอนที่ 1
Back

                  ถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้ง  ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายอุตสาหกรรม  เช่น  ด้านสุขภาพ  ด้านอาหาร  นอกจากนี้ยังใช้สำหรับป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือการป้องกันการปนเปื้อน  ถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้งมักจะทำจากยางสังเคราะห์  เช่น ยางไนไตรล์ หรือ ไวนิล และน้ำยางธรรมชาติ ตามปกติแล้วสีของถุงมือยางแบบใช้แล้วทิ้งจะมีเฉพาะสีขาวหรือสีน้ำเงินเท่านั้น    แต่ในปัจจุบันมีการเพิ่มความสำคัญของการระบุสีของถุงมือยาง เพื่อใช้สำหรับเป็นตัวบ่งบอกถึงการใช้งาน  จึงทำให้ถุงมือยางมีสีสันหลากหลายมากขึ้น

หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ซ้ำ โดยการใช้สีเป็นสัญญลักษณ์  เพื่อลดการปนเปื้อนของอาหารสด อาหารพร้อมปรุง หรืออาหารแต่ละประเภท

 

                  ในอุตสาหกรรมอาหารนั้น ถุงมือยางสีจะช่วยลดการปนเปื้อนในอุตสหกรรมอาหารได้ (Cross-Contamination) ซึ่งมีสาเหตุมาการปนเปื้อนจากสิ่งแปลกปลอมหรือสิ่งที่เป็นอันตราย ในขณะที่สัมผัสอาหาร และในด้านอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ ถุงมือยางสีมักจะเป็นตัวช่วยแยกความแตกต่างระหว่างถุงมือยางไนไตรล์และถุงมือยางธรรมชาติ  ในกระบวนการผลิตถุงมือยางสิ่งที่มีผลทำให้ถุงมือยางมีคุณภาพดี            มักเกี่ยวข้องกับความเหนียวและการควบคุมคุณภาพสี   การประเมินสีของถุงมือยางสีด้วยสายตาเป็นเรื่องยาก  เนื่องจากสายตามนุษย์มองเห็นและรับรู้แตกต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยต่างๆ เช่น สภาวะแวดล้อม แสง สี ในบริเวณโดยรอบ และขนาดของชิ้นงาน ก็มีผลต่อการมองเห็นของผู้ตรวจสอบ
                  หน่วยที่นิยมใช้ในการวัดสี คือ CIE L*a*b*  เครื่องวัดสีสามารถช่วยประเมินค่าสีที่ถูกต้องและแม่นยำ ทำให้ได้ถุงมือยางที่มีสีสม่ำเสมอ ถุงมือยางส่วนใหญ่มีสีที่ไม่ทึบแสงเนื่องจากวัสดุหรือความหนา แนะนำให้พับถุงมือยางหลายทบก่อนการวัดสีเพื่อให้แน่ใจว่าถุงมือยางทึบแสงแล้ว

 

สามารถดู เกี่ยวกับสินค้าของบริษัทเซ็นเทเซีย เพิ่มเติมได้  ที่นี่
สามารถดูบทความอื่นๆ เกี่ยวกับของเครื่องวัดสีได้ ที่นี่

 

 

 

 

 

ถัดไป ย้อนกลับ