Aug
23
2018
การใช้สายตาในการตรวจสอบสี
Back

การประเมินสีที่เหมาะสม จำเป็นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้

การเลือกใช้แหล่งกำเนิดแสงที่ถูกต้อง ( Light Source Selection )

                      ในแต่ละอุตสาหกรรมมีการกำหนดแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้งานแตกต่างกัน  ดังนั้นควรเลือกใช้แหล่งกำเนิดแสงที่เหมาะสมกับชิ้นงาน
เหมาะสมกับการนำไปใช้  เช่น สีของแสง (Color Tempreature)  , SPD , CRI  เพื่อให้ทุกคนเลือกใช้แหล่งกำเนิดแสงและวิธีการดูสีที่เหมือนกัน

มุมมอง  ( Viewing Geometry )

                   สีของวัตถุจะเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขมุมที่ใช้มอง รวมทั้งมุมของแหล่งกำหนดแสง  ดังนั้นมุมที่ใช้ในการสังเกตวัตถุและมุมของแหล่งกำเนิดแสงจะต้องคงที่  เพื่อให้การสื่อสารสมีความถูกต้อง

 

เงื่อนไขของสภาพแวดล้อม  ( Environmental Conditions )

แหล่งกำเนิดแสง  ควรใช้อย่างน้อย 2 แหล่งกำหนดแสงในการเปรียบเทียบ เพื่อเช็คปรากฏการณ์ เมทาเมอริซึม ( Metamerism )
ความส่องสว่าง  ต้องมีความส่องสว่างสม่ำเสมอ  อยู่ในช่วง  2,000lx – 4,000lx  และตู้ไฟต้องมีพื้นที่ขนาดโหญ่กว่า ตัวอย่างที่ต้องการวัดดูสี
พื้นหลัง  ตู้ไฟ ควรเป็นผนังด้าน  ไม่มีความมันเงา สีของผนังควรมีความสว่าง อยู่ที่   L* = 50 – 80

ผู้สังเกตการณ์  ( Observer )

การแบ่งแยกสี     ผู้ปฎิบัติงานควรทดสอบความสามารถการแยกแยะสีด้วยการทดสอบ   Hue Arrangement Test
เสื้อผ้า   ผู้สังเกตการณ์ควรสวมเสื้อผ้าสีขาว หรือไม่ออกเฉดสี
สิ่งแปลอกปลอม         บริเวณตู้ไฟตรวจสอบสีไม่ควรมีสิ่งแปลกปลอม  นอกเหนือจากตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ
ความชัดเจนในการมองเห็น         การใส่แว่นตาของผู้ปฏิบัติ  เลนส์ต้องเป็นเลนส์ไม่มีสี

การเปรียบเทียบสี  (Color Comparison)

ตำแหน่งของตัวอย่าง
ตำแหน่งของตัวอย่างที่ต้องการวัด  ควรอยู่ห่างจากสายตาของผู้สังเกตการณ์ประมาณ  50  cm.
ชิ้นงานมาตรฐานและชิ้นงานตัวอย่าง ควรจะมีการสลับซ้ายขวา , สลับด้านหน้าด้านหลัง ,  สลับตำแหน่งของการวาง
มุมสังเกตการณ์
ควรหลีกเลี่ยงการมองชิ้นงานบริเวณที่แสงของหลอดไฟตกกระทบ
เมื่อใช้ตู้ไฟ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่ามุมระหว่างตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสงและผู้สังเกตคือ  45 °
แหล่งกำเนิดแสงอื่น ๆ
นอกเหนือจากจากการตรวจสอบสี  โดยใช้แหล่งกำเนิดแสง  D65  ควรใช้แหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ  ควบคู่ด้วยยกตัวอย่างเช่น  แหล่งกำเนิดแสง  A (หลอดไฟทังสแตน)

ถัดไป ย้อนกลับ