กระบวนการจ้างงานของเรา - ขั้นตอนสู่ความสำเร็จ
Sales Manager-IIE (1 Positions) Update 06/09/22

รายละเอียดงาน:

 • ขับเคลื่อนประสิทธิภาพการขายและประมาณการยอดขายและงบประมาณที่กำหนดเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ดำเนินการเข้าพบลูกค้าและหาโอกาสทางธุรกิจในอุตสาหกรรมและมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย
 • เข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอตามแผนการเดินทาง และส่งรายงานไปยังผู้จัดการหน่วยธุรกิจ เพื่อให้เป็นไปตาม KPI และผลิตภัณฑ์ / ข้อมูลบริษัทที่กำหนดไว้
 • เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการตลาดและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกิจกรรมของคู่แข่ง
 • ทำงานร่วมกับ BU Manager/Product Manager เพื่อพัฒนากลยุทธ์การขายและแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองหรือเกินยอดขาย
 • ประสานงานกับสมาชิกในทีมขายเพื่อดำเนินการหรือเข้าร่วมกิจกรรมการขาย เช่น ออกบูธแสดงสินค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ ประชุมสัมมนา เป็นต้น
 • พัฒนาและดำเนินการตามแผนการขาย แก้ไขปัญหาของลูกค้า และให้บริการหลังการขาย

คุณสมบัติ:

 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเครื่องมือช่าง/สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10-15 ปี ในด้านการขายเครื่องมืออุตสาหกรรม, เครื่องมืออุปกรณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม
 • มีใจบริการ ทักษะการขายทางเทคนิค และลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 • มีแรงจูงใจในตนเองโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ทำงานเป็นทีมที่มีความมุ่งมั่นในระดับสูง
 • มีพาหนะและใบขับขี่เป็นของตัวเอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Word, Excel, PowerPoint)
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

ผู้สมัครที่สนใจสามารถเขียนใบสมัครพร้อมประวัติการทำงานเต็มรูปแบบ โดยระบุเงินเดือนปัจจุบันหรือที่คาดไว้ และแนบรูปถ่ายล่าสุดไว้ที่  career@centasiathai.com

Sales Executive-IIE (1 Positions) Update 06/09/22

รายละเอียดงาน:

 • รับผิดชอบในการจัดการคำสั่งซื้อและเป้าหมายการขายและดูแลให้บรรลุเป้าหมายในการขายเป็นรายเดือน
 • ค้นหาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • ให้บริการลูกค้าตามความต้องการที่ระบุ เช่น กลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือและบริการ
 • ติดตามสถานะใบเสนอราคาและปรับปรุงระบบให้เหมาะสม
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องสำหรับ ใบสั่งซื้อ, สัญญา, ข้อตกลง และเอกสารอื่นๆ

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในด้านการขายเครื่องมืออุตสาหกรรม, เครื่องมืออุปกรณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์การขายโครงการภาครัฐ/มหาวิทยาลัย
 • ทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยม
 • มีใจบริการ ทักษะการขายทางเทคนิค และลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
 • มีแรงจูงใจในตนเองโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ผู้เล่นทีมที่มีความมุ่งมั่นในระดับสูง
 • มีพาหนะและใบขับขี่เป็นของตัวเอง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี (Word, Excel, PowerPoint)
 • มีความรู้ด้านภาษาคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี เช่น PLC, C++ และ Python
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

ผู้สมัครที่สนใจสามารถเขียนใบสมัครพร้อมประวัติการทำงานเต็มรูปแบบ โดยระบุเงินเดือนปัจจุบันหรือที่คาดไว้ และแนบรูปถ่ายล่าสุดไว้ที่  career@centasiathai.com

Sales Executive –PPA (2 Positions) Update 06/09/22

รายละเอียดงาน:

 • รักษายอดขายและรักษาฐานลูกค้าเดิม
 • พัฒนาสินค้าใหม่และโอกาสทางธุรกิจโดยการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและสำรวจตลาดที่มีศักยภาพใหม่
 • จัดทำแบบสำรวจตลาดโดยละเอียดเพื่อให้บริษัททราบถึงการแข่งขันของตลาดทั้งในด้านประเภทสินค้า ปริมาณ ราคา และการแข่งขัน
 • สนับสนุนบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจโดยรับการคาดการณ์ยอดขายและกำหนดการโอนจากลูกค้า
 • เข้าพบและติดตามสินค้าที่ของลูกค้าแต่ละราย
 • หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์การขายมากกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมยาง พลาสติก โพลีเมอร์ และด้านเม็ดสี
 • สร้างแรงจูงใจในตนเองและเป็นส่วนหนึ่งของทีม
 • มีทักษะในการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี

ผู้สมัครที่สนใจสามารถเขียนใบสมัครพร้อมประวัติการทำงานเต็มรูปแบบ โดยระบุเงินเดือนปัจจุบันหรือที่คาดไว้ และแนบรูปถ่ายล่าสุดไว้ที่  career@centasiathai.com