Mar
04
2019
บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ

          วันที่  2  มีนาคม  2561    บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด  ผู้แทนจำหน่าย  Konica Minolta  ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จัดสัมนาเชิงวิชาการ   ในหัวข้อ  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบประเมิณความเข้มแสงสว่างในสถานประกอบกิจการตามกฏหมายใหม่   ที่ห้อง ห้อง 5209  อาคารสัมมนา  1  มสธ.

 

          โดยมี ผศ.ดร.สิริรัตน์  สุวณิชย์เจริญ  ผอ.โครงการ นำเสนอหลักการก่อนว่าฟิสิกส์ของแสงเป็นอย่างไร เทคนิคการวัดแสงตามกฏหมายทั้งการตรวจสอบแบบจุดและแบบพื้นที่  และ ดร.ณัฐชยวัศ  สงวนไชยกฤษณ์  สำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อดีตเลขาคณะอนุกรรมการที่ออกกฏหมายฉบับนี้  มาสร้างความเข้าใจของกฏหมาย  ใครคือผู้ตรวจ ใครต้องลงนามรับรอง  แต่ละช่องที่ต้องรายงานมีอะไรบ้าง    โดยทาง บริษัท เซ็นเทเซีย จำกัด ได้ให้ความรู้ในหัวข้อ  Light  Theory   และการวัดแสง  มีผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาครั้งนี้ประมาณ  50  ท่าน